Çiçek Sözlüğü, Çiçek Bakımında Bilinmesi Gereken Terimler

Çiçek Sözlüğü - nemablog

Çiçek yetiştirirken kullanılan terimlere aşina mısınız? Torf, tarh, perlit gibi kelimeler duyuyor ancak anlamlarını bilmiyor musunuz? Sizin için çiçek yetiştirirken çok duyacağınız terimlerden oluşan çiçek sözlüğü hazırladık:

Almaşık Dizili

Bir bitkide yaprak ve çiçeklerin sapın iki yanında karşılıklı değil de, bir sağda bir solda bitmesidir.

Bileşik Çiçek

Bileşikgiller familyasındaki bitkilerde, bir çiçek tablası üzerinde hepsi birden bir kömeci oluşturan çok sayıdaki dilsi ve tüpsü çiçekler topluluğudur.

Bileşik Yaprak

Birden fazla yaprakçıktan oluşan yapraklar için kullanılan terimdir.

Bir yıllık işlemi Uygulamak

Bitki ya da çok yıllık çiçeklerden bazısı birinci yılının sonunda bozulur, çiçeklenmesi biter. Bu durumdaki bitkilerin gözden çıkarılıp yerinden sökülmesi işlemidir.

Bitek

Genellikle bitkilere bol çiçek açtıran ya da bol bol ürün verdiren organik madde yönünden zengin verimli topraklar için kullanılan terimdir.

Bordur

Bahçelerde yaya yollarını yeşil alandan ayıran ya da bahçe düzenlemelerinde yeşil alam sınırlayan genellikle dar ve uzun alanlardır.

Bürgü

Bir çiçeğin sapının dibinden çıkan basit biçimli küçük yapraklar topluluğudur. Bunlara çiçek yaprağı da denmektedir.

Cansuyu

Çiçek fidelerine, toprakta yeni yerlerine dikildiğinde verilen ilk suyun adıdır.

Cücük

Soğanlı bitkilerin soğanında, bitkinin embriyosu görevini yapan; sap, filiz ve kökleri çıkaran iç kesimidir.

Çalı

Fazla boylanmayan (1-4 m.), genelde dipten dallanan odunsu bitkilerdir.

Çalımsı Bitki

Aslında otsu bitki olduğu halde çalı formunu alan türler için kullanılan terimdir.

Çelik

Bitkinin kök, gövde, sap, dal ve yaprak gibi bölümlerinden kesilen ve yeniden köklenme yeteneği taşıyan canlı parçalarıdır.

Çiçek Tablası

Çiçek sapının yayvan tepesidir. Yalın çiçeklerde çiçeğin parçaları ve kömeç durumundaki bileşik çiçeklerde çiçekler buraya bağlanır.

Çiftlik (Ahır) Gübresi

Tarımda en çok kullanılan doğal gübredir. Ahırlarda beslenen at, inek, manda, keçi ve koyunların katı atıklarından oluşur. Buna, kümes hayvanlarının ve kuşların atıkları da eklenebilir.

Daldırmak

Bitkilerden alınan kök, gövde. sap, dal ve yaprak parçalarının (yani çeliğin e bitkiye uygun toprağa sokularak çoğaltılması işlemidir. Bu işlemde, çeliklerin alt kısmı ile yaprakların sapı toprağa daldırılır.

Dilsi Çiçek

Bileşikgiller familyasındaki bitkicilerin çiçek kömecinin çevresinde yer alan ve dil biçiminde olan çiçeklerdir.

Etli ve Özlü (Sukulent) Bitkiler

Bütün dal ve yapraklarında sulu öz biriktiren bitkilere sukulent denir.

Fide

Başka yerlere dikilmek üzere yastıklarda tohumlarından yetiştirilen çiçek ya da sebze gibi bitkilerin körpesine denir.

Funda Toprağı

Ormanlarda, çeşitli bitki artıklarının çürümesiyle oluşmuş topraklardır. Besin maddesi yönünden zayıf ama suyu ve havayı geçiren nitelikte olurlar.

Halka (Sarmal) Dizilişli

Bir bitkide sap üzerinde art arda gelen iki yaprak arasında ayırım açısının sap çevresinin beşte ikisini eşit olduğu yaprak dizilişidir.

Harç

Değişik nitelikteki toprak ya da benzeri maddelerin karıştırılmasıyla hazırlanmış bitki yetiştirmeye elverişli topraklardır.

Hep yeşil Bitki

Bütün yıl boyunca üzerinde yeşil ya da özgün yaprak renginde canlı yaprak bulunduran bitkilere denir.

Herek-Herekleme

Gövde, sap, dal ve sürgünleri doğal olarak dirk duramayacak kadar zayıf olan bitkilerin bağlandığı sırık ve benzeri desteklere herek, böyle desteklenen bitkiyi bağlama işlemine de herekleme denir.

Humus

Bitkisel döküntülerin (ölü yaprak, dal ve kök gibi) içindeki organik maddelerin ayrışması ve dönüşmesi sonucu oluşan koloidal yapıdaki toprak bileşenidir.

Karşılıklı Diziliş

Bitkilerde, sapın üzerinde ve iki yanında yaprakların karşılıklı olarak ikişer ikişer yer almasıdır.

Kayalık Bahçe

Üzerinde yer yer kayalıkların, taşlı tümseklerin bulunduğu bahçelerdir. Bu gibi yerlerde, genellikle dağ kökenli bodur bitkiler yetiştirilir.

Kesek

Herhangi bir toprak kazma aletiyle topraktan koparılan ve nemli oluşu nedeniyle yapışkanlığını koruyan az ya da çok iri toprak kütlesidir.

Kesme Çiçek

Evlerde vazolara konulmak üzere ya da buket, çelenk veya sepet yapmakta kullanılan, oldukça uzun süre açık ve canlı kalan çiçekler için çiçekçilikte kullanılan bir terimdir.

Kompozit (Kompost)

Bazı bitkilerin çoğaltılması ya da hasırlaşmış kök kısımlarının çıkarılıp yenilenmesi için o türe uygun zaman diliminde bitkinin kökünün kürek ucuyla kesilerek bölünmesi ve bitkinin parçalara ayrılması işr lemidir.

Kömeç

Bileşikgiller familyasındaki bitkilerde sapın genişleyip yassılaşmış ucu üzerinde bileşik çiçeklerin yan yana toplanarak açması demektir.

Malçlama

Toprağı ya da bitkileri korumak üzere toprak yüzeyinin kuru otla, samanla ya da plastikle (polietilen) kaplanması işlemidir

Nukus

Çok sert kabuklu, kolaylıkla açılamayan meyve ya da tohuma denir.

Ocak

Ekim-dikim amacıyla içine birden çok tohumu atmak ya da fideyi dikmek için toprakta açılan çukurlara denir.

Otsu Bitki

Ot görünümünde, ot yapısında olan bitki anlamına gelir.

Perlit (İncitaşı)

Yanardağ kökenli camsı kayaçtır. Toprağa, havalanma ve geçirgen olma özellikleri kazandırır.

Rizom

Bitkinin, toprak altında genellikle yatay olarak gelişen ve besin depo eden sap ya da gövdesidir. Üzerinde, pulsu yaprak ve çoğu kez saçak şeklindeki kökleri taşır. Türkçe’de rizoma kök gövde ya da köksap da denmektedir.

Rozet

Bazı bitkilerin kök boynundan çıkarak toprak üzerinde çepeçevre yayılan yapraklarının ortaya çıkardığı görüntüye verilen addır.

Sarkan Sepet Saksı

Dalları yana doğru uzayıp sarkan uygun türlerdeki bitkileri yetiştirmek üzere duvarlara, direk ve ağaç gibi yüksek yerlere özel koruyucu düzenlerle asılan saksılardır.

Sarmaşmak

Özellikle sarmaşık türü bitkilerde olduğu gibi, bir bitkinin başka bir bitkiye ya da dikine uzayan herhangi bir nesneye tutunup tırmanarak gelişmesi durumudur.

Seyreltmek

Godetya gibi bazı süs bitkilerinin tohumlarının yastıklara serpme yoluyla ekilmesiyle çimlenen ve gelişen fidelerinden zayıf olanlarının sökülüp çıkarılarak fidelerin azaltılması işlemidir.

Sıcak Yastık

Fide yetiştirilmesi sırasında gübrelerin kızıştırılması; kalorifer ya da elektrik dirençleriyle ısıtılmasıyla ortaya çıkan yastık türüdür.

Sıra Aralığı

Bitkiler genellikle düz sıralar üzerine ekilir ya da dikilir. Sıra üzerindeki aralık, bitkilerin tohum veya fideleri ekilir ya da dikilirken böyle düz çizgiler üzerinde bulundurulması gereken mesafelerdir.

Soğuk (Kara) Yastık

Bazı bitkilerin fidelerinin yetiştirilmesinde kullanılan basit türden tavalardır. Üzerlerinde, cam vb. koruyucu örtü bulunmaz.

Soğuklama (Soğuklanma)

Bazı bitkilerin kendisinin, kimi tohum, soğan ya da yumrularının kış mevsiminde soğuk havada ya da soğuk ortamlarda belli süreleri geçirme gereksinimidir.

Sülük

Bazı tırmanıcı bitkilerin hereğe ya da benzeri desteklere tutunmasını sağlayan basit ya da dallı ipliksi organlarıdır.

Sürgün

Bazı bitkilerden alınabilen ve yeni bitki elde etmekte kullanılabilen köklü ya da köksüz filizlerdir.

Süzek (Suyu İyi Akıntılı) Toprak

Suyu bünyesinde tutmayıp akıtan toprak tipi demektir. Bazı toprakların kendisi bu özelliği taşırken kim topraklara kaba dere kumu, perlit, funda toprağı, yaprak çürüntüsü vb. maddeler katılarak toprağa bu özellik kazandırılır.

Şaşırtmak

Tohumundan yetiştirilen bitkilerin daha güçlü kök, gövde ve sürgün vermelerini ve serbestçe gelişip büyümelerini sağlamak üzere bulundukları yerden örselenmeden sökülüp başka bir toprakta daha geniş aralıklarla dikilmesi işlemidir.

Şerbet

Tarımda verimi artırmak için hazırlanan ve mineral maddeler içeren sıvı demektir. Şerbetin içinde ot, saman kırıntısı ve iyi yanmış gübre artıkları bulunur.

Tarh (Parter)

Bahçelerde, çiçek ekimi, dikimi ya da yetiştirilmesi için ayrılmış alanlardır.

Torf

Bataklık bitkilerinin uzun zamanlar boyunca su altında kalarak çürümesiyle oluşmuş topraklardır.

Turba (Yer kömürü)

Toprak altında su sever bitkilerin artıkları ile köklerinin tam çözülmemiş organik maddeler halinde oluşturdukları topraklardır. Bunlar bahçe toprağına katıldığında, toprağa su tutma niteliği kazandırır.

Tüp

Bitki üretiminde, üzeri korumalı sıcak yastıklarda yetiştirilmiş fidelerin, içine bitkiye uygun toprak konularak satılmak ya da başka yerlere taşınmak için yerleştirildiği genellikle kara renkli, dar ve uzun naylon torbalardır.

Tüpsü Çiçek

Bileşikgiller familyasından bitkilerin çiçek kömecinin ortasında yer alan ve minik, tüpe benzer görüntüdeki çiçekleridir.

Vermikülit

Ilıman bölgelerde rastlanan killi mineral tipidir. Toprağa, bitkiyi besleyici özellik ve su tutma niteliği kazandırır.

Yaprakçık

Bir bileşik yaprağı oluşturan çok sayıdaki yapraklardan her biridir.

Yastık (Tava)

Fide yetiştirilecek ince toprak ve gübreyle hazırlanmış yüksekçe yerlere denir.

Yorum Yap